T:030-8509561

Antwoordformulier
Human Resource Management advies
HRM advies
 

Arbeidsdeskundige
Om te voldoen aan de regels die in de Wet Verbetering Poortwachter zijn vastgelegd is het noodzakelijk dat u zich laat bijstaan door een register arbeidsdeskundige. Om hiermee te voorkomen dat een zieke werknemer langer dan nodig thuis zit en afwezig blijft en dat u voldoet aan de eisen die de WVP stelt aan de re-integratie-inspanningen die van de werkgever en werknemer worden verwacht. Dit om te voorkomen dat het UWV in een later stadium u als werkgever een loonsanctie oplegt.


Arbeidsdeskundig Onderzoek
Het arbeidsdeskundig onderzoek van de arbeidsdeskundige is gericht op het formeel vaststellen van de arbeids(on)geschiktheid van uw medewerker in relatie tot het uitvoeren van zijn of haar functie. U krijgt bij ons altijd een degelijk en onderbouwd re-integratie advies of de functie van de eigen medewerker past en zo nodig een advies gericht op ander werk binnen of buiten de organisatie. Het onderzoek van de arbeidsdeskundige wordt ingezet tijdens de hele periode van twee jaar waarin de werkgever de loondoorbetalingverplichting heeft. In de meeste gevallen is het zeer raadzaam hier niet te lang mee te wachten. Zo houdt u de kosten van het verzuim in de hand en gaat u tegelijk op een opbouwende manier met uw medewerker op zoek naar passend werk. In ons onderzoek van de arbeidsdeskundige worden de volgende vragen beantwoord:


Passend werk
Is het eigen werk van de werknemer nog passend of in alle redelijkheid passend te maken, ook lettend op de duurzaamheid van de beperkingen? Onderzocht wordt welke voorzieningen of maatregelen daarvoor nodig zijn?


Een herplaatsing
Wanneer het eigen werk niet meer passend is of niet passend is te maken, welke mogelijkheden zijn er dan om te kunnen herplaatsen binnen uw eigen organisatie of zo nodig binnen een ander bedrijf of organisatie?


Carriļæ½re Succes